لغات مشابه
elk : گوزن

ell : نام اندازه اى که در انگليس نزديک 115 سانتيمتر است ،(معنى تقريبى )مقياس طول

ellipsis : انداختگي

elliptic : بيضى ،(د ).افتاده ،محذوف

elliptical : بيضي

elliptical arch : معمارى : طاق بيضى

elliptical roller : عمران : غلطک بيضى شکل

elliptically : به شکل بيضى ،بطور مستتر

ellipticity : بيضيت

elm tree : نارون

Elma : الما

elmy : داراى نارون زياد

Elnaz : الناز

elo scale system : ورزش : سيستم ريتينگ الو

elocution : شيوه سخنورى ،حس تقرير،سخن سرايى

elocutionary : وابسته بشيوه سخنورى ،مربوط بحسن تقرير

elocutionist : شخص فحيح الکلام ،سخنور

elodea : (گ.ش ).جنس گياهان کوچک و ابزى و تک هسته اى در امريکا

eloge : سخن رانى بافتخارکسيکه درگذشته است ،ستايش شخص مرده

eloign : دورنگاه داشتن از،پنهان کردن

elongation : دراز شدگي

elope : فرار کردن با معشوق ،(در مورد زن يا شوهر )گريختن ،فرار کردن

elopement : گريز ( ازخانه وکسان خودباعاشق يافاسق)

eloquence : بلاغت , علم فصاحت , سخن پردازي , سخن سرايي , سخنوري , درفشاني , علم بيان , زبان آوري

eloquent : بلغاع , شيوا , ارباب سخن , سخن سرا , سخندان , سخنآرا , بليغ , فصيح , سخن ارا , سخن پرداز , زبان آور , گوهر بار , درفشان , سخنور , خوش بيان

eloquently : با فصاحت و بلاغت

else : جز اين

elsewhere : بجاي ديگر , نقطه ديگر , درجاي ديگر

eluant : شيمى : شوينده

eluate : شيمى : محصول شويش

elucidate : روشن کردن ،توضيح دادن ،شفاف ،روشن

elucidative : توضيحى ،تفسيرى ،روشن سازنده

elucidator : توضيح دهنده

elude : طفره زدن

eludible : قابل گريز

eluminate : درخشانيدن

elusive : طفره آميز , طفره زن

elusively : از روى طفره يا خدعه

elusory : طفره اميز،اغفال کننده ،گول زن ،درهم برهم

elute : شستن ،پاکيزه کردن

elution : پاکيزهسازي

elution analysis : شيمى : تجزيه شويشى

eluvial horizon : عمران : طبقه خاک شسته شده

eluviate : (درمورد خاک )بوسيله باد و باران نقل و انتقال يافتن

elver : (ج.ش ).بچه مارماهى

Elvis Alzheimer : الويس آلزايمر

elvish : پرى وار،مانندجنى ،بدذات ،شيطان

elysian : بهشتى ،(م.ل ).وابسته به)elysium( ،اهل بهشت ،علوى

elysium : (دراساطير يونان )بهشت

elytron : )elytrum(قاب يا بال حشرات ،مهبل

elytrum : قاب يا بال حشرات ،مهبل

em : نام حرف m ياميم انگليسى

em dash : کامپيوتر : خط فاصله ام

em fraction : کامپيوتر : کسر ام

emaciate : لاغر کردن ،نزار کردن ،بى قوت کردن ،تحليل رفتن

emaciated : لاغر،گوشت رفته

emaciation : نزاري

Emad : عماد

Emam Ali : عمادعلي

emanacipation : روانشناسى : رهايى

emanate : سرچشمه گرفتن

emanative : صادر شونده

emancipate : ازقيد رها کردن

emancipator : رهايى دهنده ،ازاد کننده

emancipatory : ازادى بخش

emarginate : برداشتن حاشيه از،دوبينى و نامنظم بينى

emasculate : از مردي انداختن

emasculative : برنده نيروى مردى ،سست کننده

embaded sill beam : عمران : تيرک توکار استانه

embalm : حنوط کردن

embalmment : حنوط

embank : خاک ريزى کردن ،بلندى يا پشته ساختن ،با خاک يا سنگ محصور کردن

embankment : سيل برگردان , سيلگير

embankment condition : معمارى : حالت يا شرائط خاکريزى

embarcation : سوارکشتى شدن ،عزيمت باکشتى ،حمل باکشتى

embargo : تحريم

embark : سوار شدن , درکشتي گذاشتن

embark on : دست به کار شدن

embarkation element : علوم نظامى : يکان مخصوص کمک به بارگيرى يا سوار شدن

embarkation officer : علوم نظامى : افسر مسئول بارگيرى يا سوار شدن افسر ناظر سوار شدن ستون

embarkation team : علوم نظامى : تيم يا قسمت مخصوص کمک به سوار شدن يا بارگيرى

embarrasment : خيطي

embarrass : آبرو ريختن , شرمنده کردن , بيآبرو کردن , خيط کردن , خجالت دادن , خجل کردن

embarrassed : شرمسار , شرمنده

embarrassed with debts : زير بار بدهى ،گرفتار قرض

embarrassment : رودربايستي , شرمساري , شرمندگي , آبروريزي

embassador : سفير کبير

embassage : اعزام سفير،مقام سفارت ،مقام ايلچى سفارت

embassy : سفارت کبري , سفارت , سفارت خانه

embay : محصور کردن( درخليج)،حبس کردن ،توقيف کردن

embayment : حبس در خليج قرار دادن

embazzle : بازرگانى : اختلاس کردن

embazzlement : بازرگانى : اختلاس

embedded : جاسازي شده

embedded figures test : روانشناسى : ازمون شکلهاى نهفته

embedded formating command : کامپيوتر : فرمان قالب بندى مندرج

embedded systems : کامپيوتر : سيستم هاى تعبيه شده

embedding : کامپيوتر : تعبيه

embeded command : کامپيوتر : فرمان تعبيه شده

embedment : جايگزيني

embellish : زيبا کردن , زينت دادن

embellished : نگارين

embellishment : ارايش ،تزئين

ember : اخگر

ember days : روزهاى روزه ودعا( که نصارادرهرفصل سه روزبراى ان معين کرده)

ember diver : اسفرود بيدم ،غواص

embezzle : بالا کشيدن , اختلاس کردن

embezzlement : اختلاس

embezzler : مختلس

embitter : تلخ کردن , ناگوار کردن

emblaze : روشن کردن ،مشتعل کردن

emblazon : بانشانهاى نجابت خانوادگى اراستن ،تعريف کردن

emblazonment : تزئين با نشان و علائم

emblazonry : نشان خانوادگى ،زره ،پرچم ،شرح دادن ،جلوه دادن

emblem : علامت

emblematic : )emblematical(مشعر،حاوى ،نشانه ،حاکى ،کنايه دار،رمزى

emblematical : مشعر،حاوى نشانه ،کنايه دار،رمزى

emblematically : بطور کنايه

emblematist : نشان ساز،تمثيل ساز،مثل نويس

emblematize : برمز وانمود کردن

embodied labor : بازرگانى : کار مجسم

embodiment : تجسم

embody : تجسم کردن , متضمن بودن

embog : در گل فرو بردن ،در باتلاق فرو بردن

embolden : شير کردن , جسور کردن

embolectomy : (طب )عمل جراحى براى دراوردن مانع جريان خون

embolic : مربوط به انسداد رگ بوسيله جسمى( مانند لخته شدن خون يا هوا يا اجسام ديگر)

embolism : (طب )انسداد جريان خون ،بستگى راه رگ

embolismic : داراى 13 ماه قمرى ،کبيسه ازحيث ماه

embolus : (طب )جسم مسدود کننده جريان خون( مثلا لخته يا حباب هوا و غيره)

emboly : درهم فرورفتگى ،(جراحى )يکنوع عمل جراحى مخصوص فتق ،(فيزيولژى )گاسترولا(دو لايه شدن سلول تخم)،انسداد جريان خون

embonpoint : فربهى ،چاقى ،سمينى ،داراى مزاج سالم و خوب

embosom : دراغوش گرفتن ،بغل کردن ،عزيز داشتن

emboss : برجسته کردن , پرجلوه ساختن

embossed : برجسته شده

embossed alphabet : الفباى برجسته

embossed sculpture : معمارى : برجسته سازى با چکش کوبى

embosser : معمارى : منبت کار

embossing : معمارى : منبت

embossing die : علوم مهندسى : حديده برجسته کارى

embossment : برجستگي

embouchure : مصب مو

embowed : کماني شکل

embowel : روده در اوردن از،در شکم چيزى قرار دادن ،در روده گذاردن

embower : درداربست جادادن

embrace : دربر گرفتن , شامل بودن , بغل , درآغوش گرفتن , در بر کشيدن , در بر گرفتن , در آغوش کشيدن , در آغوش گرفتن

Embrace : آغوش ، بغل

embracement : روبوسى ،معانقه ،قبول ،اتخاذ،حسن تلقى ،احاطه ،دربرداشتن

embraceor : (حق ).متهم به اعمال نفوذ در هيئت منصفه يا دادگاه ،اعمال نفوذ کننده(در دادگاه)

embracer : کسيکه دردادگاه اعمال نفوذ ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزارش کارهای مکانیک خاک
کار آموزی پروژه مسکونی 8 واحدی
پاورپوینت برنامه نویسی با کامپیوتر پایه
پاورپوینت کتاب روان شناسی مدیریت (دکتراحمد احمد زاده بیانی)
پاورپوینت لایه اتصال داده ها
پاورپوینت بسته بندی حبوبات-آجیل وادویه
پاورپوینت بررسی و كنترل همه گیری ها
"گیف تصویری Photo, مرجع درد در تقسیم بندی 9 گانه شکم"
دانلود مقاله سیمانكارى چاههاى نفت
"گیف تصویری Photo, زردچوبه: دارویی در آشپزخانه شما"
فایل (Word) بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران
"گیف تصویری Photo, عادت هایی که پیرتان می کند"
"گیف تصویری Photo, هرگز بعد از غذا خوردن، این 4 کار را انجام ندهید!"
فایل (Word) پژوهش حسابداری به روش سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
پاورپوینت ایمنی فردی در کارگاه
دانلود فایل (Word) پژوهش تحلیل و بررسی انواع اتصالات در اجزای ماشین
دانلود فایل (Word) پژوهش بررسی آنالیز روغن در مراقبت وضعیت ماشین آلات
تحقیق مالیات ارزش افزوده
تحقیق مالیات بر ارزش افزوده