لغات مشابه
ellipsis : انداختگي

elliptic : بيضى ،(د ).افتاده ،محذوف

elliptical : بيضي

elliptical arch : معمارى : طاق بيضى

elliptical roller : عمران : غلطک بيضى شکل

elliptically : به شکل بيضى ،بطور مستتر

ellipticity : بيضيت

elm tree : نارون

Elma : الما

elmy : داراى نارون زياد

Elnaz : الناز

elo scale system : ورزش : سيستم ريتينگ الو

elocution : شيوه سخنورى ،حس تقرير،سخن سرايى

elocutionary : وابسته بشيوه سخنورى ،مربوط بحسن تقرير

elocutionist : شخص فحيح الکلام ،سخنور

elodea : (گ.ش ).جنس گياهان کوچک و ابزى و تک هسته اى در امريکا

eloge : سخن رانى بافتخارکسيکه درگذشته است ،ستايش شخص مرده

eloign : دورنگاه داشتن از،پنهان کردن

elongation : دراز شدگي

elope : فرار کردن با معشوق ،(در مورد زن يا شوهر )گريختن ،فرار کردن

elopement : گريز ( ازخانه وکسان خودباعاشق يافاسق)

eloquence : بلاغت , علم فصاحت , سخن پردازي , سخن سرايي , سخنوري , درفشاني , علم بيان , زبان آوري

eloquent : بلغاع , شيوا , ارباب سخن , سخن سرا , سخندان , سخنآرا , بليغ , فصيح , سخن ارا , سخن پرداز , زبان آور , گوهر بار , درفشان , سخنور , خوش بيان

eloquently : با فصاحت و بلاغت

else : جز اين

elsewhere : بجاي ديگر , نقطه ديگر , درجاي ديگر

eluant : شيمى : شوينده

eluate : شيمى : محصول شويش

elucidate : روشن کردن ،توضيح دادن ،شفاف ،روشن

elucidative : توضيحى ،تفسيرى ،روشن سازنده

elucidator : توضيح دهنده

elude : طفره زدن

eludible : قابل گريز

eluminate : درخشانيدن

elusive : طفره آميز , طفره زن

elusively : از روى طفره يا خدعه

elusory : طفره اميز،اغفال کننده ،گول زن ،درهم برهم

elute : شستن ،پاکيزه کردن

elution : پاکيزهسازي

elution analysis : شيمى : تجزيه شويشى

eluvial horizon : عمران : طبقه خاک شسته شده

eluviate : (درمورد خاک )بوسيله باد و باران نقل و انتقال يافتن

elver : (ج.ش ).بچه مارماهى

Elvis Alzheimer : الويس آلزايمر

elvish : پرى وار،مانندجنى ،بدذات ،شيطان

elysian : بهشتى ،(م.ل ).وابسته به)elysium( ،اهل بهشت ،علوى

elysium : (دراساطير يونان )بهشت

elytron : )elytrum(قاب يا بال حشرات ،مهبل

elytrum : قاب يا بال حشرات ،مهبل

em : نام حرف m ياميم انگليسى

em dash : کامپيوتر : خط فاصله ام

em fraction : کامپيوتر : کسر ام

emaciate : لاغر کردن ،نزار کردن ،بى قوت کردن ،تحليل رفتن

emaciated : لاغر،گوشت رفته

emaciation : نزاري

Emad : عماد

Emam Ali : عمادعلي

emanacipation : روانشناسى : رهايى

emanate : سرچشمه گرفتن

emanative : صادر شونده

emancipate : ازقيد رها کردن

emancipator : رهايى دهنده ،ازاد کننده

emancipatory : ازادى بخش

emarginate : برداشتن حاشيه از،دوبينى و نامنظم بينى

emasculate : از مردي انداختن

emasculative : برنده نيروى مردى ،سست کننده

embaded sill beam : عمران : تيرک توکار استانه

embalm : حنوط کردن

embalmment : حنوط

embank : خاک ريزى کردن ،بلندى يا پشته ساختن ،با خاک يا سنگ محصور کردن

embankment : سيل برگردان , سيلگير

embankment condition : معمارى : حالت يا شرائط خاکريزى

embarcation : سوارکشتى شدن ،عزيمت باکشتى ،حمل باکشتى

embargo : تحريم

embark : سوار شدن , درکشتي گذاشتن

embark on : دست به کار شدن

embarkation element : علوم نظامى : يکان مخصوص کمک به بارگيرى يا سوار شدن

embarkation officer : علوم نظامى : افسر مسئول بارگيرى يا سوار شدن افسر ناظر سوار شدن ستون

embarkation team : علوم نظامى : تيم يا قسمت مخصوص کمک به سوار شدن يا بارگيرى

embarrasment : خيطي

embarrass : آبرو ريختن , شرمنده کردن , بيآبرو کردن , خيط کردن , خجالت دادن , خجل کردن

embarrassed : شرمسار , شرمنده

embarrassed with debts : زير بار بدهى ،گرفتار قرض

embarrassment : رودربايستي , شرمساري , شرمندگي , آبروريزي

embassador : سفير کبير

embassage : اعزام سفير،مقام سفارت ،مقام ايلچى سفارت

embassy : سفارت کبري , سفارت , سفارت خانه

embay : محصور کردن( درخليج)،حبس کردن ،توقيف کردن

embayment : حبس در خليج قرار دادن

embazzle : بازرگانى : اختلاس کردن

embazzlement : بازرگانى : اختلاس

embedded : جاسازي شده

embedded figures test : روانشناسى : ازمون شکلهاى نهفته

embedded formating command : کامپيوتر : فرمان قالب بندى مندرج

embedded systems : کامپيوتر : سيستم هاى تعبيه شده

embedding : کامپيوتر : تعبيه

embeded command : کامپيوتر : فرمان تعبيه شده

embedment : جايگزيني

embellish : زيبا کردن , زينت دادن

embellished : نگارين

embellishment : ارايش ،تزئين

ember : اخگر

ember days : روزهاى روزه ودعا( که نصارادرهرفصل سه روزبراى ان معين کرده)

ember diver : اسفرود بيدم ،غواص

embezzle : بالا کشيدن , اختلاس کردن

embezzlement : اختلاس

embezzler : مختلس

embitter : تلخ کردن , ناگوار کردن

emblaze : روشن کردن ،مشتعل کردن

emblazon : بانشانهاى نجابت خانوادگى اراستن ،تعريف کردن

emblazonment : تزئين با نشان و علائم

emblazonry : نشان خانوادگى ،زره ،پرچم ،شرح دادن ،جلوه دادن

emblem : علامت

emblematic : )emblematical(مشعر،حاوى ،نشانه ،حاکى ،کنايه دار،رمزى

emblematical : مشعر،حاوى نشانه ،کنايه دار،رمزى

emblematically : بطور کنايه

emblematist : نشان ساز،تمثيل ساز،مثل نويس

emblematize : برمز وانمود کردن

embodied labor : بازرگانى : کار مجسم

embodiment : تجسم

embody : تجسم کردن , متضمن بودن

embog : در گل فرو بردن ،در باتلاق فرو بردن

embolden : شير کردن , جسور کردن

embolectomy : (طب )عمل جراحى براى دراوردن مانع جريان خون

embolic : مربوط به انسداد رگ بوسيله جسمى( مانند لخته شدن خون يا هوا يا اجسام ديگر)

embolism : (طب )انسداد جريان خون ،بستگى راه رگ

embolismic : داراى 13 ماه قمرى ،کبيسه ازحيث ماه

embolus : (طب )جسم مسدود کننده جريان خون( مثلا لخته يا حباب هوا و غيره)

emboly : درهم فرورفتگى ،(جراحى )يکنوع عمل جراحى مخصوص فتق ،(فيزيولژى )گاسترولا(دو لايه شدن سلول تخم)،انسداد جريان خون

embonpoint : فربهى ،چاقى ،سمينى ،داراى مزاج سالم و خوب

embosom : دراغوش گرفتن ،بغل کردن ،عزيز داشتن

emboss : برجسته کردن , پرجلوه ساختن

embossed : برجسته شده

embossed alphabet : الفباى برجسته

embossed sculpture : معمارى : برجسته سازى با چکش کوبى

embosser : معمارى : منبت کار

embossing : معمارى : منبت

embossing die : علوم مهندسى : حديده برجسته کارى

embossment : برجستگي

embouchure : مصب مو

embowed : کماني شکل

embowel : روده در اوردن از،در شکم چيزى قرار دادن ،در روده گذاردن

embower : درداربست جادادن

embrace : دربر گرفتن , شامل بودن , بغل , درآغوش گرفتن , در بر کشيدن , در بر گرفتن , در آغوش کشيدن , در آغوش گرفتن

Embrace : آغوش ، بغل

embracement : روبوسى ،معانقه ،قبول ،اتخاذ،حسن تلقى ،احاطه ،دربرداشتن

embraceor : (حق ).متهم به اعمال نفوذ در هيئت منصفه يا دادگاه ،اعمال نفوذ کننده(در دادگاه)

embracer : کسيکه دردادگاه اعمال نفوذ ميکند

embracery : جرم اعمال نفوذ در هيئت منصفه يا دادگاه ،اعمال نفوذ از راه رشوه يا تهديد وغيره(دردادگاه)،دراغوش گيرى

embranchment : شاخه ،شعبه ،انشعاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله صنعت توریسم
آزمایشات غیر مخرب
آریگونی در صنعت نساجی
تکنیک FMEA
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (معماری های تک و اکوتک)
تحلیل سیستم ها و برنامه ریزی EFQM مورد بررسی در شركت ایرالكو
میکروکنترلر 8051
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در نمایندگی بیمه
دستگاه سوئیچ دیجیتال
تقویت کننده سیگنال
تحقیق نظریه نقطه تثبیت
پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك
گزارش آشنایی با مشخصات كلی الكتریكی پست 63 كیلو ولتی كمال آباد كرج
"تحقیق در مورد پریز برق، نیرو رسانی و كلیدها و فیوزها، نیرو رسانی و كلیدها و فیوزها"
مقاله درمورد مسائل آمار
پروژه استاتیک
گزارش کارآموزی در برق منطقه ای نیروگاه برق
بررسی راه انداز ال ای دی [LED]
تحقیق انواع رادار و کاربرد آنها