لغات مشابه
embrasure : دراغوش گيرى ،منفذ پنجره يادر،مزغل يا شکافى که از انجا توپ و تفنگ رااتش ميکنند،داراى منفذ کردن

embrittle : شکننده کردن ،ترد کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی