لغات مشابه
embrittle : شکننده کردن ،ترد کردن

embrittlement by aging : علوم مهندسى : شکنندگى با کهنگى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: