لغات مشابه
embrocate : روغن مالى کردن ،تدهين کردن ،شستشو دادن

embrocation : روغن مالى ،تدهين ،شستشو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: