لغات مشابه
embroiled in war : دچار يا گرفتار جنگ

embroilment : نزاع ،ميانه بهم زنى ،غوغا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: