لغات مشابه
emcumber : سنگين کردن ،اسباب زحمت شدن ،بازداشتن ،مانع شدن

emcumbered with debts : زير بار قرض يا بدهى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: