لغات مشابه
emendation : اصلاح

emendator : مصحح ،اصلاح کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: