لغات مشابه
emergency antenna : علوم مهندسى : انتن اضطرارى

emergency brake : علوم مهندسى : ترمز اضطرارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: