لغات مشابه
emergency conditions : عمران : شرايط اضطرارى

emergency conning position : علوم دريايى : پل فرماندهى اضطرارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: