لغات مشابه
emergency fund : بازرگانى : وجوه اضطرارى

emergency lamp : علوم مهندسى : لامپ اضطرارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: