لغات مشابه
emergency measure : علوم مهندسى : سنجش اضطرارى

emergency power supply : منبع قدرت اضطرارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: