لغات مشابه
emergency power supply : منبع قدرت اضطرارى

emergency push button : علوم مهندسى : تکمه اضطرارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: