لغات مشابه
emergency push button : علوم مهندسى : تکمه اضطرارى

emergency reaction : روانشناسى : واکنش اضطرار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: