لغات مشابه
emergent characteristic : روانشناسى : مشخصه نوخاسته

emeritus : شاينده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: