لغات مشابه
emery powder : عمران : پودر سنگ سنباده

emery paper : (کاغذ)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: