لغات مشابه
emigrant : مهاجر , کوچ کننده

emigrate : جلاء , هجرت کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: