لغات مشابه
emissive power : الکترونيک : قدرت صدور

emittance : شيمى : شدت نشر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: