لغات مشابه
emmenagogue : داروهاى ازدياد قاعدگى ،ادويه قاعدگى اور

emmenagogues : داورهاى طمث اور،ادويه مدره طمث

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: