لغات مشابه
emolliate : نرم کردن ،ملايم( تر )کردن ،شيرين کردن

emollient : لينت آور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: