لغات مشابه
Emotion : احساسات، هيجانات

emotional : عاطفي , احساساتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: