لغات مشابه
emotional insight : روانشناسى : بينش هيجانى

emotional lability : روانشناسى : نااستوارى هيجانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: