لغات مشابه
emotional stability : روانشناسى : استوارى هيجانى

emotional support : روانشناسى : حمايت عاطفى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: