لغات مشابه
emotional support : روانشناسى : حمايت عاطفى

emotionalism : احساساتى بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: