لغات مشابه
emotionalism : احساساتى بودن

emotionalist : شخص احساساتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: