لغات مشابه
emotionality : روانشناسى : تهييج پذيرى

emotionalize : دچار احساسات کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: