لغات مشابه
en route : در راه

en route for : عازم

enable : قادر ساختن , توانگر کردن , صلاحيتدار کردن

enable pulse : تپش تواناساز

enabling signal : علامت توانا سازى

enact : بصورت قانون دراوردن ،وضع کردن(قانون )تصويب کردن ،نمايش دادن

enactable : فابل وضع

enacting clauses : مواديکه مقر رات تازه در برداشته باشد

enaction : وضع( قانون) ،برقرارى ،تاسيس ،حکم ،مقر رات

enactment : وضع

enactment of law : قانون ـ فقه : وضع قانون

enactory : دربردارنده مقر رات) تازه ،برقرارکننده حقوق تازه

enallage : بکاربردن صيغه اى بجاى صيغه ديگر

enamel : لعاب دادن , مينا , لعاب , ميناي دندان , مينا ساختن , ميناکاري کردن

enamel paint : عمران : رنگ لعابى

enamel plaque : معمارى : لوحه فلزى ميناکارى شده

enamel varnish : علوم مهندسى : لاک لعاب

enamel work : معمارى : مينا

enameled wire : الکترونيک : سيم لعابى

enameler : ميناکار،ميناگر،دوات گر

enameling : معمارى : ميناکارى

enamelled wire : علوم مهندسى : سيم لعابدار

enameller : دواتگر

enamelling oven : علوم مهندسى : کوره لعاب دهى

enamelware : ظروف لعابي

enamine : شيمى : انامين

enamor : شيدا کردن , شيفته و مسحور کردن

enamored : دلشده

enantioface : شيمى : انانتيورو

enantiomer : شيمى : اناتيتومر

enantiomorph : شيمى : انانتيومر

enantiotropic : دوشکل

enarthrosis : (تش ).مفصل کام و زبانه اى( مثل مفصل لگن خاصره)

Enayat : عنايت

Enayatollah : عنايتالله

encaenia : جشن ساليانه تاسيس شهر يا تقدير کليسا يا معبدى

encage : )=cage(اردو زدن ،چادر زدن ،خيمه برپاکردن ،منزل دادن

encamp : محل اردو زدن , خيمه برپا کردن , چادر زدن

encampment : قرار گاه

encapsulate : بصورت کپسول دراوردن ،در کپسول گذاردن ،در محفظه اى قرار دادن

encapsulated delusion : روانشناسى : هذيان منفک

encapsulated postscript file : کامپيوتر : فايل محفوظ پست اسکريپت

encasement : قفسه ،محفظه

encash : نقدکردن ،نقدگرفتن

encaustic : نقاشى بارنگى که باموم اب کرده بسازند،سوزانده شده

encaustic tile or brick : اجرکاشى هفت رنگى

encave : درغارجا دادن

enceinte : محوطه قلعه

enceladus : نجوم : انسلادوس

encephalic : مخى ،دماغى ،مغزى

encephalization : روانشناسى : مغزى شدن

encephalization quotient (eq) : روانشناسى : بهر مغزى شدن

encephalocele : فتق مخ

encephalogram : مغز نگاره

encephalograph : مغز نگاشت

encephalography : روانشناسى : مغزنگارى

encephaloid : مخ مانند،شبيه مغز

encephalomalacia : روانشناسى : نرم شدگى مغز

encephalomyelitis : آنسفالوميليت

encephalopathy : روانشناسى : بيمارى مغزى

enchain : محکم نگاه داشتن , مقيد ساختن

enchainment : تسلسل ،ارتباط

enchant : بدام عشق انداختن , جادو کردن , مسحور کردن , افسون کردن

enchanter : افسون گر

enchanting : افسون گري , افسونگري

enchantment : افسون ،جادو،سحر

enchantress : زن جادوگر،ساحره ،زن فريبنده

enchase : نشاندن ،سوار کردن ،کار گذاشتن ،در نگين گذاشتن ،قلم زدن ،مرصع کردن

enchased with gems : گوهرنشان ،جواهرنشان ،مرصع

enchilada : کيک ذرت محتوى گوشت و گوجه فرهنگى وادويه

enchiridion : کتاب کوچک

enchondroma : ورم غضروفى ،اماس غضروفى

enchorial : متداول ،خلقى ،معمول ،متعارفى

encipherer : سرى کننده

encircle : دورگرفتن , دورچيزي گشتن

encke : نجوم : انکه

enclasp : دربرگرفتن ،دراغوش گرفتن ،بچنگ اوردن

enclitic : بي تکيه

enclose : درميان گذاشتن , پيوست کردن , ضميمه کردن

enclosed : جوفا

enclosed arc lamp : الکترونيک : لامپ قوسى محفوظ

enclosed bridge : علوم دريايى : پل فرماندهى سر پوشيده

enclosed fuse : الکترونيک : فيوز محفوظ

enclosure : در جوف , ملفوفه , پيوست , ضميمه

enclosure wall : معمارى : ديوار بر

enclothe : لباس پوشاندن ،رخت پوشانيدن

encloud : با ابرپوشاندن ،تيره کردن

encode : به رمز درآوردن، رمزی کردن

encoded : رمزي

encomiast : ثناگو،مداح

encomiastic : ستايش اميز،مداحانه

encomium : ثنا،ستايش

encompass : شامل بودن

encompassment : محاصره ،احاطه

encopresis : روانشناسى : بى اختيارى دفع

encore : (درموسيقى )دوباره بنوازيد

encouage : تشويق کردن ،پيش بردن ،دلگرم کردن ،جرات دادن ،تشجيع کردن

encounter : مواجه گرديدن , برخورد , تقابل , رو به رو شدن , روياروي شدن , دچار شدن

encounter difficulty : به مشکل برخوردن

encounter group : روانشناسى : گروه رويارويى

encounter group therapy : روانشناسى : درمان با گروه رويارويى

encourage : تشجيع کردن , تشويق وترغيب کردن , دلگرم کردن , تشويق کردن

encouragement : قوت قلب , تشويق , ترغيب , تشجيع

encourager : مشوق

encouraging : ترغيبي , تشويقي , دلگرم کننده

encouraging learning : دانشپرور

encouragingly : ازراه تشويق

encradle : درگهواره گذاشتن

encratites : فرقه اى ازنصاراکه ازگوشت خوردن وباده نوشى واختيارجفت دورى مى

encrimson : برنگ لاکى دراوردن ،جگرى کردن ،قرمز کردن

encrinite : (ز.ش ).سنگواره خارپوست سوسنى

encroach : دست درازي کردن

encroach (up) on : قانون ـ فقه : سو استفاده کردن از

encroachment : دست اندازي , حد شکني

encroachment and waste : قانون ـ فقه : تعدى و تفريط

encrust : روکش کردن ،با پوسته يا قشرى پوشاندن ،بشکل پوسته در اوردن

encrustment : قشر،ورقه ،اندود،پوشش

encryption algorithm : کامپيوتر : الگوريتم پنهانى کردن

enculturation : روانشناسى : فرهنگ اموزى

encumber : سنگين کردن ،اسباب زحمت شدن ،دست و پاى(کسى را )گرفتن ،باز داشتن

encumbrance : بار،قيد،مانع ،اسباب زحمت ،گرفتارى ،گرو

encumbrancer : مدعى ملک ،طلبکارخانه

encyclic : بدست چندنفر رونده ،عمومى ،دورى ،بخشنامه پاپ

encyclical : بدست چند نفر گشته ،عمومى ،وابسته به بخشنامه پاپ

encyclopaedia : دايره المعارف ،فرهنگ جامع ،کتاب حاوى

encyclopaedic : وابسته به دايره المعارف ،جامع ،حاوى

encyclopaedism : علوم واطلاعات جامع ،اصول نويسندگان دايره المعارف

encyclopaedist : نويسنده دايره المعارف

encyclopedia : دايرهالمعارف , دايرهالعلوم

encyclopedic : دايرهالمعارفي

encyclopedist : دايرهالمعارف نويس

encyst : در کيسه يا تخمدان قرار دادن

encysted : کيسه اى ،کيسه دار

end : پايان دادن , غايت , خاتمه يافتن , عاقبت , مآل , ختم , پايان يافتن , ختم شدن , پايان گرفتن , خاتمه دادن , نهايه , اواخر , پايان , پايان بخشيدن , خاتمه , ته , انتها , فرجام , انقطاع يافتن

end action : روانشناسى : عمل پايانى

end around borrow : رقم قرضى دور گشتى

end brush : روانشناسى : تارهاى انتهايى

end bulb : (طب)انتهاى اعصاب در پوست يا مخاط که به ان end copuscleنيز مى گويند،جسمک انتهايى

end cell : الکترونيک : پيل اضافى

end clamp : علوم مهندسى : طاقچه

end distortion : اعوجاج انتهايى

end gable : علوم مهندسى : نماى جانبى

end group : شيمى : گروه انتهايى

end in something : به جايي رسيدن

end key : کامپيوتر : کليدEnd

end line : ورزش : خط پايان

end mark : نشان خاتمه

end mill : علوم مهندسى : فرز انگشتى

end of beam : قانون ـ فقه : سر تير

end of block : کامپيوتر : پايان يک بلوک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1