لغات مشابه
end of page halt : کامپيوتر : ويژگى اى که چاپگر را در پايان هر صفحه خروجى متوقف مى کند

end of record : انتهاى مدرک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: