لغات مشابه
end stiffener : عمران : پشت بند انتهائى

end stopped : داراى وقفه نهايى منطقى ،داراى سکته منطقى ،داراى سکته مليح

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: