لغات مشابه
end to end : ازدرازى ،سرهم پيوسته

end use : علوم مهندسى : کاربرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: