لغات مشابه
endarch : متشکل در خارج ،از مرکز بخارج امتداد يافته

endarchy : امتداد از مرکز به خارج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: