لغات مشابه
endeavour : قانون ـ فقه : مجاهدت

endeictic : مدلل کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: