لغات مشابه
endless or perpetual screw : پيچ ودنده

endless saw : معمارى : اره تسمه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: