لغات مشابه
endocardium : درون دل , درون شامهدل , درون راند

endocarp : درون بر،(گ.ش ).حلقه درونى ميوه ،پوسته هسته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: