لغات مشابه
endocarp : درون بر،(گ.ش ).حلقه درونى ميوه ،پوسته هسته

endocathection : روانشناسى : به خود پردازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: