لغات مشابه
enforcement of a judment : قانون ـ فقه : اجراى حکم دادگاه

enforcement of judgement : قانون ـ فقه : اجراى احکام قضايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: