لغات مشابه
engarland : تاجگل زدن

engender : توليد نسل کردن ،ابستن شدن( زن)،ايجاد کردن ،بوجود امدن

engin speed : علوم هوايى : سرعت موتور

engine : موتور

engine breather : علوم هوايى : هواکش موتور

engine controls : علوم هوايى : کنترلهاى موتور

engine cycle : علوم هوايى : سيکل کارى موتور

engine failure : علوم مهندسى : عيب و نقص موتور

engine house : ماشين خانه

engine mount : علوم هوايى : پايه موتور

engine nacelle : علوم هوايى : گهواره موتور

engine oil : علوم مهندسى : روغن موتور

engine order : علوم دريايى : دستور ماشين

engine power : علوم مهندسى : قدرت موتور

engine pressure ratio : علوم هوايى : نسبت فشار موتور

engine rating : علوم مهندسى : توان موتور

engine room : موتورخانه

engine seizure : علوم هوايى : گيرپاژ موتور

engine stand : علوم مهندسى : محل مونتاژ موتور

engine testing stand : علوم مهندسى : محل ازمايش موتور

engine driver : لوکوموتيوران

engine house : جايگاه لوکوموتيو

engine lathe : چرخ تراش ماشينى

engine man : ماشين کار

engineer : مهندس

engineer division : علوم نظامى : قسمت مهندسى

engineer in chief : سر مهندس

engineered performance : علوم نظامى : زمان لازم براى اتمام يک واحد از کار

engineering : مهندسي

engineering drawing : علوم مهندسى : طراحى و نقشه کشى مهندسى

engineering economics : بازرگانى : اقتصاد مهندسى

engineering measurement : علوم مهندسى : اندازه گيرى فنى

engineering stress : معمارى : تنش ظاهرى

engineering surveys : عمران : مطالعات مهندسى

engineering units : کامپيوتر : واحدهاى اندازه گيرى بکار گرفته شده براى يک متغير پردازشى

engineering works : علوم مهندسى : کارخانه ماشين سازى

engineman : ماشين چي , ماشين کار

enginery : ماشين الات ،اسباب جنگى

engird : دورگرفتن ،احاطه کردن ،حلقه زدن ،دارابودن ،شامل بودن

engirdle : دورگرفتن ،احاطه کردن ،دارابودن ،شامل بودن

englacial : يخچالي , دريخچال , محصور در يخچال

England : انگلستان , انگليس

englander : مردانگليسى ،اهل انگليس

English : انگليسي

english hand balance : ورزش : بالانس ژيمناست روى چوب موازنه

english horn : نوعى ساز بادى چوبى انگليسى که داراى دوزبانه است

english mercury : اسفناج صحرايى

english opening : ورزش : گشايش انگليسى

english self taught : خوداموز انگليسى

english setter : (ج.ش ).نوعى سگ انگليسى که داراى پشم بلند ونرم سفيد رنگ يارنگين ميباشد

english shepherd : سگ گله ء انگليسى که داراى اندازه ءمتوسط وبرنگ سياه براق وداراى خالهاى قهوه اى ياخرمايى است

english sonnet : غزل انگليسى که شامل دوازده سطراست

english speaking people : مردم يا ملل انگليسى زبان

English style : بطرز انگليسي

english thread : علوم مهندسى : پيچ و مهره انگليسى

english toy spaniel : نوعى سگ پشمالوى داراى پيشانى برامده وبينى روبه بالا

english words : واژه ها يا لغات انگليسى

English speaking : انگليسي زبان

english woman : زن انگليسى

englishism : انگليس مابى

englishman : انگليسى

englut : بلع کردن ،قورت دادن ،سيرکردن

engorge : حريصانه خوردن ،بلعيدن

engorgement : پرخورى ،تندخورى ،تراکم خون

engoy fruition : کام دل گرفتن

engraft : پيوند زدن( مج )نشاندن ،جادادن

engrail : دندانه دارکردن ،کنگره دارکردن ،اراستن

engrailed : دندانه دار،داراى کنگره هاى هلالى

engrain : درجسم چيزى فروکردن ،خورد دادن ،مخمرکردن ،فروکردن ،نشاندن

engrained : داراى خوى ديرينه ،فاسدشده ،چاره ناپذير،پينه خورده

engram : اثرارثي

engramme : )=engram(تحولات دائمى هسته سلول ،اثر دائمى که درنتيجه يک محرک درسلول باقى ميماند،اثرارثى ،اثار وراثت( درسلول)

engrave : حکاکي کردن , گراور کردن , منقوش کردن

engraved : منقوش

engraved work : معمارى : قلم عکس

engraver : کنده کار , حکاک

engraving : گراورسازي , حکاکي , گراور , قلم

engross : درشت نوشتن ،جلب کردن ،اشغال کردن ،احتکارکردن ،مشغول ،مجذوب

engrossed : انحصارشده ،کاملا اشغال شده ،مجذوب

engrosser : کسيکه اسنادرابخط درشت پاکنويس ميکند،محر ر،محتکر

engrossing : جاذب

engrossingly : بطورجالب

engrossment : بازرگانى : احتکار

engulf : غرق کردن در،غوطه ورساختن ،توى چيزى فروبردن ،فراگرفتن ،خروشان کردن

engulfing : احاطهکننده

enhanced expanded memory specification : کامپيوتر : مشخصات حافظه گسترشى پيشرفته

enhanced graphics adaptor : کامپيوتر : وفق دهنده نگاره سازى پيشرفته

enhanced graphics display : کامپيوتر : صفحه نمايش نگاره سازى پيشرفته

enhanced system device interface : کامپيوتر : ميانجى دستگاه سيستم پيشرفته

enhancement : افزايش ،بالابردن

enhancement factor : عمران : ضريب تشديد

enhancements : کامپيوتر : توسعه سخت افزارى و نرم افزارى تکميل کردن يا به روز در اوردن يک کامپيوتر يا سيستم نرم افزارى

eniac : ماشين حساب الکترونى

enigma : بيان مبهم

enigmatic : معمايى ،مبهم

enigmatical : معمايى ،رمزى ،مبهم ،تيره

enigmatically : بطورمبهم يارمز

enigmatist : لغزگو،معمانويس

enigmatize : معماگفتن ،برمزگفتن ،بشکل معمادراوردن

enisle : بصورت جزيره دراوردن ،جداکردن

enjambment : دنباله ء سخنى رادرشعريابيت بعدى ادامه دادن ،دنباله سطرى رابه سطرديگرکشيدن ،ادامه ءمطلب

enjewel : باگوهراراستن ،گوهرنشان کردن

enjoin : سفارش کردن به ،امرکردن ،مقررداشتن ،بهم متصل کردن

enjoinment : سفارش ،دستور،قدغن

enjoy : لذت بردن , نوش , بهره مند بودن , تمتع کردن , نوش کردن , حظ بردن , حظ کردن , متلذذ شدن , متمتع شدن , برخوردار شدن , محظوظ شدن , رغبت کردن

enjoyable : لذت بردني , دلچسب

enjoying : بهرهمند , متلذذ

enjoyment : لذت , کيف , برخورداري , تمتع

enkindle : )=kindle(

enlace : دورگرفتن ،حلقه زدن دورچيزى ،گرفتارکردن

enlarge : بزرگ شدن , درشت نشان دادن , گنده کردن , وسيع کردن , بزرگ کردن , متسع کردن

enlargement : بزرگي , بزرگ نمائي

enlarging adapter : شيمى : رابط فزاينده

enlargment : اتساع

enlightement : تنويرافکار،روشنى فکر،اگاهى حقيقى

enlighten : روشنفکر کردن

enlightened : منورالفکر , روشن روان

enlightening : تنوير

enlightenment : روشن فکري , تنوير افکار

enlink : پيوستن

enlist : درفهرست نوشتن

enlisted : نامنويسيکرده

enlisted man (usn) : علوم دريايى : - rating

enlisted section : علوم نظامى : قسمت مربوط به افراد يا سربازان قسمت اقدام افراد

enlistment : نامنويسي , سربازگيري

enliven : روح دادن , حيات بخشيدن

enmasse : يک مرتبه , يکهو

enmesh : درشبکهنهادن

enmities : اغراض

enmity : خصومت , عناد , عداوت , دشمني , کين

ennead : دسته نه تايى

enneagon : شکل نه ضلعى ،نه پهلويى

enneastyle : داراى نه ستون درجلو،نه ستونه

ennoble : شريف گردانيدن ،شرافت دادن ،بلندکردن ،تجليل کردن

ennoblement : ترفيع ،احترام ،نجابت

ennui : بيزارى ،دلتنگى ،ملالت ،خستگى

ennuied : ملول ،کسل ،خسته ،بيزار،دلتنگ

enoch : خنوخ ،انوش

enol : شيمى : انول

enol ether : شيمى : اترانولى

enolate anion : شيمى : انيون انولات

enolization : شيمى : انولى شدن

enology : مبحث شراب شناسى

enone : شيمى : انون

enoptromancy : فال ايينه

enormity : گزافي , بزرگي , شرارت زياد , تجاوزفاحش

Enormous : عظیم ، بزرگ

enormous : عضيم , عظيم

Enormous : عظیم ، بزرگ

enormously : بحد افراط،فوق العاده زياد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت بررسی جامع آتش
پاورپوینت بررسی اهمیت كارآفرینی
پاورپوینت بررسی زبان دلفی Delphi
پاورپوینت بررسی داده کاوی (Data Mining)
پاورپوینت پیکره بندی تایمرکانترها 90 اسلاید
پرسش نامه معیارهای جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران
پرسش نامه سبک شناختی کلب
پاورپوینت انواع درب
پاورپوینت فضاهای اجتماعی شهری
پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنز
پژوهش مرمت بنای معتضدالدله وزیری
پاورپوینت تراکم جمعیتی و ساختمانی در شهرها
پاورپوینت دیوار برشی فولادی
پاورپوینت دستورالعمل تدوین طرح کارآفرینی
پاورپوینت خلاصه كتاب مدیریت بر قلبها
دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه توزیع موادغذایی
پکیج کامل آزمون EPT به همراه نمونه سوالات و جزوه تضمینی آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد با تخفیف 50 درصد
رابطه سکوت سازمانی و رهبری اخلاقی از طریق عملکرد کارکنان The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Perf
پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون