لغات مشابه
engine : موتور

engine breather : علوم هوايى : هواکش موتور

engine controls : علوم هوايى : کنترلهاى موتور

engine cycle : علوم هوايى : سيکل کارى موتور

engine failure : علوم مهندسى : عيب و نقص موتور

engine house : ماشين خانه

engine mount : علوم هوايى : پايه موتور

engine nacelle : علوم هوايى : گهواره موتور

engine oil : علوم مهندسى : روغن موتور

engine order : علوم دريايى : دستور ماشين

engine power : علوم مهندسى : قدرت موتور

engine pressure ratio : علوم هوايى : نسبت فشار موتور

engine rating : علوم مهندسى : توان موتور

engine room : موتورخانه

engine seizure : علوم هوايى : گيرپاژ موتور

engine stand : علوم مهندسى : محل مونتاژ موتور

engine testing stand : علوم مهندسى : محل ازمايش موتور

engine driver : لوکوموتيوران

engine house : جايگاه لوکوموتيو

engine lathe : چرخ تراش ماشينى

engine man : ماشين کار

engineer : مهندس

engineer division : علوم نظامى : قسمت مهندسى

engineer in chief : سر مهندس

engineered performance : علوم نظامى : زمان لازم براى اتمام يک واحد از کار

engineering : مهندسي

engineering drawing : علوم مهندسى : طراحى و نقشه کشى مهندسى

engineering economics : بازرگانى : اقتصاد مهندسى

engineering measurement : علوم مهندسى : اندازه گيرى فنى

engineering stress : معمارى : تنش ظاهرى

engineering surveys : عمران : مطالعات مهندسى

engineering units : کامپيوتر : واحدهاى اندازه گيرى بکار گرفته شده براى يک متغير پردازشى

engineering works : علوم مهندسى : کارخانه ماشين سازى

engineman : ماشين چي , ماشين کار

enginery : ماشين الات ،اسباب جنگى

engird : دورگرفتن ،احاطه کردن ،حلقه زدن ،دارابودن ،شامل بودن

engirdle : دورگرفتن ،احاطه کردن ،دارابودن ،شامل بودن

englacial : يخچالي , دريخچال , محصور در يخچال

England : انگلستان , انگليس

englander : مردانگليسى ،اهل انگليس

English : انگليسي

english hand balance : ورزش : بالانس ژيمناست روى چوب موازنه

english horn : نوعى ساز بادى چوبى انگليسى که داراى دوزبانه است

english mercury : اسفناج صحرايى

english opening : ورزش : گشايش انگليسى

english self taught : خوداموز انگليسى

english setter : (ج.ش ).نوعى سگ انگليسى که داراى پشم بلند ونرم سفيد رنگ يارنگين ميباشد

english shepherd : سگ گله ء انگليسى که داراى اندازه ءمتوسط وبرنگ سياه براق وداراى خالهاى قهوه اى ياخرمايى است

english sonnet : غزل انگليسى که شامل دوازده سطراست

english speaking people : مردم يا ملل انگليسى زبان

English style : بطرز انگليسي

english thread : علوم مهندسى : پيچ و مهره انگليسى

english toy spaniel : نوعى سگ پشمالوى داراى پيشانى برامده وبينى روبه بالا

english words : واژه ها يا لغات انگليسى

English speaking : انگليسي زبان

english woman : زن انگليسى

englishism : انگليس مابى

englishman : انگليسى

englut : بلع کردن ،قورت دادن ،سيرکردن

engorge : حريصانه خوردن ،بلعيدن

engorgement : پرخورى ،تندخورى ،تراکم خون

engoy fruition : کام دل گرفتن

engraft : پيوند زدن( مج )نشاندن ،جادادن

engrail : دندانه دارکردن ،کنگره دارکردن ،اراستن

engrailed : دندانه دار،داراى کنگره هاى هلالى

engrain : درجسم چيزى فروکردن ،خورد دادن ،مخمرکردن ،فروکردن ،نشاندن

engrained : داراى خوى ديرينه ،فاسدشده ،چاره ناپذير،پينه خورده

engram : اثرارثي

engramme : )=engram(تحولات دائمى هسته سلول ،اثر دائمى که درنتيجه يک محرک درسلول باقى ميماند،اثرارثى ،اثار وراثت( درسلول)

engrave : حکاکي کردن , گراور کردن , منقوش کردن

engraved : منقوش

engraved work : معمارى : قلم عکس

engraver : کنده کار , حکاک

engraving : گراورسازي , حکاکي , گراور , قلم

engross : درشت نوشتن ،جلب کردن ،اشغال کردن ،احتکارکردن ،مشغول ،مجذوب

engrossed : انحصارشده ،کاملا اشغال شده ،مجذوب

engrosser : کسيکه اسنادرابخط درشت پاکنويس ميکند،محر ر،محتکر

engrossing : جاذب

engrossingly : بطورجالب

engrossment : بازرگانى : احتکار

engulf : غرق کردن در،غوطه ورساختن ،توى چيزى فروبردن ،فراگرفتن ،خروشان کردن

engulfing : احاطهکننده

enhanced expanded memory specification : کامپيوتر : مشخصات حافظه گسترشى پيشرفته

enhanced graphics adaptor : کامپيوتر : وفق دهنده نگاره سازى پيشرفته

enhanced graphics display : کامپيوتر : صفحه نمايش نگاره سازى پيشرفته

enhanced system device interface : کامپيوتر : ميانجى دستگاه سيستم پيشرفته

enhancement : افزايش ،بالابردن

enhancement factor : عمران : ضريب تشديد

enhancements : کامپيوتر : توسعه سخت افزارى و نرم افزارى تکميل کردن يا به روز در اوردن يک کامپيوتر يا سيستم نرم افزارى

eniac : ماشين حساب الکترونى

enigma : بيان مبهم

enigmatic : معمايى ،مبهم

enigmatical : معمايى ،رمزى ،مبهم ،تيره

enigmatically : بطورمبهم يارمز

enigmatist : لغزگو،معمانويس

enigmatize : معماگفتن ،برمزگفتن ،بشکل معمادراوردن

enisle : بصورت جزيره دراوردن ،جداکردن

enjambment : دنباله ء سخنى رادرشعريابيت بعدى ادامه دادن ،دنباله سطرى رابه سطرديگرکشيدن ،ادامه ءمطلب

enjewel : باگوهراراستن ،گوهرنشان کردن

enjoin : سفارش کردن به ،امرکردن ،مقررداشتن ،بهم متصل کردن

enjoinment : سفارش ،دستور،قدغن

enjoy : لذت بردن , نوش , بهره مند بودن , تمتع کردن , نوش کردن , حظ بردن , حظ کردن , متلذذ شدن , متمتع شدن , برخوردار شدن , محظوظ شدن , رغبت کردن

enjoyable : لذت بردني , دلچسب

enjoying : بهرهمند , متلذذ

enjoyment : لذت , کيف , برخورداري , تمتع

enkindle : )=kindle(

enlace : دورگرفتن ،حلقه زدن دورچيزى ،گرفتارکردن

enlarge : بزرگ شدن , درشت نشان دادن , گنده کردن , وسيع کردن , بزرگ کردن , متسع کردن

enlargement : بزرگي , بزرگ نمائي

enlarging adapter : شيمى : رابط فزاينده

enlargment : اتساع

enlightement : تنويرافکار،روشنى فکر،اگاهى حقيقى

enlighten : روشنفکر کردن

enlightened : منورالفکر , روشن روان

enlightening : تنوير

enlightenment : روشن فکري , تنوير افکار

enlink : پيوستن

enlist : درفهرست نوشتن

enlisted : نامنويسيکرده

enlisted man (usn) : علوم دريايى : - rating

enlisted section : علوم نظامى : قسمت مربوط به افراد يا سربازان قسمت اقدام افراد

enlistment : نامنويسي , سربازگيري

enliven : روح دادن , حيات بخشيدن

enmasse : يک مرتبه , يکهو

enmesh : درشبکهنهادن

enmities : اغراض

enmity : خصومت , عناد , عداوت , دشمني , کين

ennead : دسته نه تايى

enneagon : شکل نه ضلعى ،نه پهلويى

enneastyle : داراى نه ستون درجلو،نه ستونه

ennoble : شريف گردانيدن ،شرافت دادن ،بلندکردن ،تجليل کردن

ennoblement : ترفيع ،احترام ،نجابت

ennui : بيزارى ،دلتنگى ،ملالت ،خستگى

ennuied : ملول ،کسل ،خسته ،بيزار،دلتنگ

enoch : خنوخ ،انوش

enol : شيمى : انول

enol ether : شيمى : اترانولى

enolate anion : شيمى : انيون انولات

enolization : شيمى : انولى شدن

enology : مبحث شراب شناسى

enone : شيمى : انون

enoptromancy : فال ايينه

enormity : گزافي , بزرگي , شرارت زياد , تجاوزفاحش

Enormous : عظیم ، بزرگ

enormous : عضيم , عظيم

Enormous : عظیم ، بزرگ

enormously : بحد افراط،فوق العاده زياد

enormousness : عظمت ،زيادى

enostosis : اماس درونى استخوان

enouce : اداکردن ،تلفظ کردن ،اظهارکردن ،بيان کردن ،بصراحت گفتن ،اعلام کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود تحقیق مهریه
دانلود تحقیق مهندسی برق 20 ص DOC
دانلود تحقیق موانع صادرات مركبات 70 ص
دانلود تحقیق موانع تحول اداری 42 ص
دانلود تحقیق موتاسیون 80 ص
دانلود تحقیق موتورالکتریکی 200 ص
دانلود تحقیق مورچگان 10 ص
دانلود تحقیق موقعیت نفت و گاز كشور در بازارهای نفت و گاز جهان 106 ص
دانلود تحقیق میراث زن وشوهر 19 ص
دانلود تحقیق میزان مصرف شیر 102 ص
دانلود تحقیق میزان سازی تنظیم كننده های ولتاژ ژنراتورهای سنكرون با به كارگیری مدل ژنراتور درون خطی on-line ge
دانلود تحقیق میكروفونها (مبدلهای الكتروآكوستیكی) 43ص
دانلو دتحقیق میكروكنترلر 45 ص Doc
دانلود تحقیق میکروکنترلرها1
دانلود تحقیق میکروکنترلها2
دانلود تحقیق نارسایی و موانع استقرار 25 ص
دانلود تحقیق نانوتكنولوژی 17 ص
طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی (پودر و گرانول)
طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی به ظرفیت 50 تن در سال