لغات مشابه
enneastyle : داراى نه ستون درجلو،نه ستونه

ennoble : شريف گردانيدن ،شرافت دادن ،بلندکردن ،تجليل کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: