لغات مشابه
ennoble : شريف گردانيدن ،شرافت دادن ،بلندکردن ،تجليل کردن

ennoblement : ترفيع ،احترام ،نجابت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: