لغات مشابه
entozoa : انگل هاى داخلى بطور اعم و بخصوص کرمهاى روده

entracte : آنتراکت

entrails : دل و روده , امعاء و حشل

entrain : اهسته دنبال کسى رفتن ،بقطار( راه اهن )سوار کردن ،بدنبال کشيدن

entrammel : يکجوردام ياتور،پابند،موانع ،گرفتارکردن

entrance : دهنه , مدخل , دخول , ورودي , دل بردن , دهانه , ولوج , ورود

entrance door : در ورودي

entrance examination : مسابقه ورودي

entrance fee : بازرگانى : حق ورود

entrance gallery (am) : معمارى : دالان دستيابى

entrance head : عمران : بار لازم براى ايجاد جريان از يک لوله

entrance loss : عمران : افت حاصل از اصطکاک

entrance switch : الکترونيک : کليد کنتور

entrancement : مدهوشى ،شيفتگى

entrant : وارد شونده ،داوطلب

entrap : دام انداختن , تله نداختن , دام افکندن

entrap into : قانون ـ فقه : با اغفال وادار کردن به.....

entrapment : دام افکني

entrapping : تله گذاري

entreat : درخواست کردن( از )التماس کردن ،(به )لابه کردن ،استدعاکردن

entreatingly : باالتماس ،به زارى

entreaty : التماس

entree : غذاي اصلي

entremets : غذاى لذيد اضافه بر برنامه معمولى

entrench : درسنگرقراردادن

entrenchment : سنگرسنگي , سنگربندي

entrepot : انبارموقتي

entrepremership : قانون ـ فقه : اداره و سازماندهى فعاليتهاى تجارى يا مقاطعه کارى

entrepreneur : موسس شرکت , مقدم کمپاني

entresol : طبقه ميان طبقه اول عمارت وطبقه اى که باکف زمين برابراست

entropion : برگشتگى پلک بدرون چشم

entropy : درگاشت

entrucking table : علوم نظامى : جدول حرکات و بارگيرى خودروهاى بارى ارتشى

entrust : باامانت سپردن

entrusted : مفوض , سپرده

entrusting : تفويض

entry : ادخال

entry block : کنده مدخل

entry condtion : شرط دخول

entry fee : ورزش : مبلغ پرداختى براى شرکت در مسابقه

entry instruction : دستورالعمل دخول

entry keydoard : صفحه کليد ادخال ،صفحه کليد ورودى

entry line : کامپيوتر : سطر ورودى

entry level jobs : روانشناسى : شغلهاى غير تخصصى

entrymate : ورزش : اسب شرکت کننده همزمان با اسب ديگر براى شرط بندى

entwine : بهم پيچاندن

entwist : (بهم ) پيچيدن

enucleate : هستهدرآوردن

enucleation : مغزبيرون اورى ،توضيح ،روشن سازى ،هسته دراورى

enumerable : معمارى : شمارش پذير

enumerate : بشماراوردن ،محسوب داشتن ،برشمردن ،يکايک شمردن

enumerative : شمارى ،وابسته بشمردن ،شمارنده

enumeratoin : يکايک شمارى ،سرشمارى ،شمارش

enumerator : شمارنده ،يکايک گوينده ،صورت دهنده

enunciable : اعلام کردنى

enunciate : اداکردن , بصراحت گفتن , صريحا گفتن

enunciation : اعلام ،بشارت ،مژده ،مژدگانى

enunciative : بيانى ،بيان کننده ،اعلامى ،مربوط بتلفظ

enunciator : اعلام کننده ،بيان کننده ،اداکننده

enure : عادت دادن ،خوغادن ،معتادکردن ،اموخته کردن

envelop : درلفاف گذاشتن , فرا گرفتن

envelope : پاکت

enveloped in mystery : سرى ،مرموز

envenom : زهرالودکردن ،رهراگين کردن( مج )مشوب کردن ،الوده کردن

enviable : غبتهآور

enviably : بطور رشک اميز

envied : محسود

envier : حسود،رشک بر

envious : حسود , حاسد , بدچشم , حسادت آميز , غبطه خور

enviously : حسودانه

enviousness : حسادت

environ : احاطه کردن ،دورزدن ،دورکسى يا چيزى را گرفتن ،محاصره کردن

environment : محيط , محيطزيست , محيط زيست , پرگير , دوروبر

environment division : کامپيوتر : يکى از چهار قسمت اصلى يک برنامهCOBOL

environmental : محيط زيستي , محيطي

environmental benefit : بازرگانى : فوايد زيست محيطى

environmental conservation : زيست شناسى : حفاظت محيط زيست

environmental costs : بازرگانى : مضار زيست محيطى

environmental impact : زيست شناسى : نشانزد زيست محيطى

environmental lapse rate : علوم هوايى : ميزان افت پرگير

environmental pollution : آلودگي محيط زيست

environmental psychology : روانشناسى : روانشناسى محيط نگر

environmental sculpture : معمارى : پيکره سازى محيطى

environmental security : علوم نظامى : تامين محيطى و فيزيکى منطقه

environmental services : علوم نظامى : دواير خدمات بهسازى محيط زيست

environments : توابع

environmetal protection : زيست شناسى : حمايت محيط زيستى

environs : حومه ،حول وحوش ،دوروبر،توابع ،اطراف

envisage : درذهن مجسم کردن

envision : دررويا ديدن

envoi : مامور سياسي

envoy : مامور سياسي , فرستاده , ايلچي , کاردار

envoyship : نمايندگان سياسى

Envy : حسادت ، حسادت ورزیدن

envy : حسادت ورزيدن , حسادت کردن , غبطه خوردن , رشک , حسد , غبطه , رشک ورزيدن , رشک کردن , رشک بردن , حسودي ورزيدن , حسودي کردن , بدچشمي , حسد کردن , بخل , حسد بردن , حسد ورزيدن

Envy : حسادت ، حسادت ورزیدن

envy rankled in his breast : اتش رشک در سينه اش مشتعل بود( يا سينه اش را مى گداخت)

enwind : بدور چيزى پيچيدن ،احاطه کردن ،محصور کردن

enwomb : در رحم نگاه داشتن

enwrap : پيچيدن ،گرفتار کردن

enwreathe : (باحلقه گل ومانندان ) دورگرفتن

enzootic : مرض همه گير دامها،امراض فصلى و ناحيه اى دامها

enzyme : آنزيم , دياستاز

enzymology : انزيم شناسى

eocene : (ز.ش ).دوره زمين شناسى ،>ايوسن <در عهد سوم که بين> پليوس <و اکيگوسن بوده

eolation : زيست شناسى : سنگ فرسايى بادى

eolipile : گوگردان ،اتش افروز

eolith : اسکله سنگى

eolithic : متعلق به اغاز عصرسنگ

eon : قرن ازل ،قوه ازلى

eonism : روانشناسى : مبدل پوشى جنسى

eot geo reo : ورزش : باز کردن دفاع ضربدرى

eozoic : مربوط به دوره ماقبل کامبرين

ep (evoked potential) : روانشناسى : پتانسيل فراخوانده

epact : افزونى سال خورشيدى برسال ماهى ،عشره مسترقه

epanadiplosis : ردالصدرالى المجز،الى الصدر

epanalepsis : ردالعجزالى الصدر،تکرار

epanastrophe : شروع جمله اى باهمان کلمه که دراخرجمله پيش بوده است

epanodos : قلب

epanorthosis : استردادوتبديل ،رجوع

eparch : (دريونان باستان ) افسرکشورى يالشکرى ،(دريونان جديد )فرماندار

eparchy : (در يونان )شهرستان ،استان

epaulement : استحکام موقتى جناحى ،مترس

epaulet : پاگن , اپل

epaulet(te) : سردوشى ،پاگون

epaulette : سردوشي

epauliere : زره شانه ،شانه پوش

epeeist : ورزش : شمشيرباز اپه

epencephalon : دماغ صغير

ependymal cell : روانشناسى : ياخته اپانديم

epenthesis : (د ).الحاق حرفى درميان کلمه ،درج ،اندراج

epenthetic : مندرج

epergne : زيورشاخه دارکه دروسط ميزغذاخورى ميگذارند

epexegesis : کلمات افزوده شده براى توضيح

epexegetic : توضيحى

epexegetically : براى روشن شدن معنى ،براى توضيح ،منباب توضيح

ephebe : (دريونان باستان ) شهرى که از 18 تا ¹ 2سال داشت

ephebophilia : روانشناسى : جوان خواهى

ephedraceae : ريش بزيان , ريش بري

ephemera : حشره يکروزه ،چيز زودگذر،فانى

ephemeral : )=ephemerous(يکروزه ،بيدوام ،يوميه ،زود گذر

ephemerid : حشره يک روزه

ephemeris time (et) : علوم دريايى : زمان زيجى

ephemerous : )=ephemeral(يکروزه ،بيدوام ،يوميه

ephermeris : تقويم نجومى ،جدول نجومى ،دفتريادداشت روزانه ،حشره يکروزه

ephialtes : بختک ،کابوس ،خفتک ،فرنجک

ephod : جامه رسمى مخصوص کاهنان يهود،بت يا تصوير،صنم

ephor : (دريونان باستان )يکى ازپنج تنى که دراسپارت ناظراعمال شاه بودن

epic : حماسي , شعر رزمي

epic of kings : شاهنامه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری