لغات مشابه
enwrap : پيچيدن ،گرفتار کردن

enwreathe : (باحلقه گل ومانندان ) دورگرفتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: