لغات مشابه
enwreathe : (باحلقه گل ومانندان ) دورگرفتن

enzootic : مرض همه گير دامها،امراض فصلى و ناحيه اى دامها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: