لغات مشابه
enzootic : مرض همه گير دامها،امراض فصلى و ناحيه اى دامها

enzyme : آنزيم , دياستاز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: