لغات مشابه
eolation : زيست شناسى : سنگ فرسايى بادى

eolipile : گوگردان ،اتش افروز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: