لغات مشابه
epaulet(te) : سردوشى ،پاگون

epaulette : سردوشي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی