لغات مشابه
epaulette : سردوشي

epauliere : زره شانه ،شانه پوش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی