لغات مشابه
epergne : زيورشاخه دارکه دروسط ميزغذاخورى ميگذارند

epexegesis : کلمات افزوده شده براى توضيح

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: