لغات مشابه
ephemera : حشره يکروزه ،چيز زودگذر،فانى

ephemeral : )=ephemerous(يکروزه ،بيدوام ،يوميه ،زود گذر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: