لغات مشابه
ephemerid : حشره يک روزه

ephemeris time (et) : علوم دريايى : زمان زيجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: